Privacyverklaring

Inleiding

Kapper Sjoerd neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@sjoerd.nl.

Wie is kapper Sjoerd?

Kapper Sjoerd is een besloten eenmanszaak, kantoorhoudende te Edam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 36013083. Kapper Sjoerd is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door Kapper Sjoerd de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Kapper Sjoerd jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Kapper Sjoerd persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Kapper Sjoerd voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Kapper Sjoerd worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing Doeleinde:

Direct marketing Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam, Post/factuuradres Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website Doeleinde: online afspraken maken Gegevens: E-mailadres Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Andere activiteiten Doeleinde: management Gegevens: omzet, bezoekhistorie Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Kapper Sjoerd heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. Wat zijn jouw rechten? Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: Inzage Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Kapper Sjoerd over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Wijzigen Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Kapper Sjoerd. Je kunt verzoeken dat Kapper Sjoerd je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Beperken van de verwerking Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Kapper Sjoerd de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Bezwaar maken Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Kapper Sjoerd of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Gegevensoverdracht Je hebt het recht je persoonsgegevens van Kapper Sjoerd te verkrijgen. Kapper Sjoerd zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Kapper Sjoerd je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Kapper Sjoerd

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@sjoerd.nl. Kapper Sjoerd zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Kapper Sjoerd een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Kapper Sjoerd je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Kapper Sjoed verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Kapper Sjoerd ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Sjoerd.nl worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Kapper Sjoerd worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Dit doen we middels Google Analytics. Hierbij anonimiseren we jouw ip-adres en hebben we een overeenkomst met Google waarin wordt aangegeven jouw gegevens niet met derden te delen. 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop Kapper Sjoerd je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@sjoerd.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Kapper Sjoerd jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@sjoerd.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.